Update von der Bundesregierung

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้ :
? กลุ่มสินค้าบริโภคและอุปโภค อาทิ ผลไม้ ผัก ขนมปัง หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน
?เดิม 7% ลดลงเป็น 5%?

?กลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ งานบริการ และสินค้าอีกหลายประเภท
?เดิม 19% ลดลงเป็น 16%?

30.06.20

?สถานการณ์ Covid - ๑๙ ในรัฐ Bayern และ รัฐ Baden - Württemberg ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓

? ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๖๓ ประชาชนในรัฐ Bayern สามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid - ๑๙ ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ในรัฐฯ ได้ฟรี ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ โดยรัฐบาลรัฐ Bayern จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

? รัฐ Baden - Württemberg ผ่อนปรนให้สถานดูแลเด็กเล็ก (Kindertagespflege/ Kita) เปิดทำการได้ตามปกติ

?มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการฯ จนถึง ๑๔ ก.ค. ๖๓

ข้อมูลมาตรการส่วนอื่นๆ ยังคงเดิมค่ะ

สกญ.มิวนิก : ข่าว

? #รัฐ_Bayern_อัปเดทเพิ่มข้อมูลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid ๑๙ ล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓

? #มาตราการปฏิสัมพันธ์

? ตั้งแต่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ :
อนุญาตให้สองครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะได้ หรือ หลายครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะได้ไม่เกิน ๑๐ คน และอนุญาตให้พบปะในที่พำนักส่วนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนคนและรูปแบบความสัมพันธ์ แต่จะต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่และการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

? ตั้งแต่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ :
?️ จะยกเลิกการจำกัดจำนวนคนสำหรับการซ้อมกีฬาเป็นกลุ่ม (จากเดิมจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน)
?️ อนุญาตให้เปิดธุรกิจกลุ่ม Wellness และสระว่ายน้ำในร่มได้ รวมถึงศูนย์ Wellness และสระว่ายน้ำในร่มของโรงแรมต่าง ๆ
?️ อนุญาตให้เปิดร้านค้าปลีกและบริการต่างๆ ทั้งขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า ๘๐๐ ตร.ม. ได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า ๑ คนต่อ ๑๐ ตร.ม. (จากเดิม ๑ คน ต่อ ๒๐ ตร.ม.)
?️ ร้านอาหารสามารถขยายเวลาเปิดได้ถึง ๒๓.๐๐ น.
?️ อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยหากจัดในสถานที่เปิด/กลางแจ้ง ผ่อนปรนให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๑๐๐ คน (จากเดิม ๕๐ คน) เว้นระยะห่างเหมือนเดิม ๑.๕ เมตร และหากจัดในสถานที่ปิด ผ่อนปรนให้เว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร (จากเดิม ๒ เมตร)
?️ อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมได้เพิ่มเติม โดยในสถานที่ปิดไม่เกิน ๑๐๐ คน (จากเดิม ๕๐ คน) และสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน ๒๐๐ คน (จากเดิม ๑๐๐ คน)
?️ อนุญาตให้จัดงานฉลองส่วนตัว เช่น งานฉลองวันเกิด/แต่งงานได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในสถานที่ปิดไม่เกิน ๕๐ คน และในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน ๑๐๐ คน ส่วนการจัดงานขนาดใหญ่ยังงดถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓

? #มาตรการการเปิดสถานศึกษา

?อนุญาตให้ชั้นเรียนตอนปลายของ Kindergarten หรือ Kindergrippe รวมถึงโรงเรียนประถม มัธยม และสถาบันอาชีวศึกษาทุกประเภทและทุกระดับชั้น เปิดทำการได้ โดยมีการเรียนการสอนแบบสลับสัปดาห์กัน/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) เปิดทำการเรียนการสอนได้แต่ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบต่อหน้าได้ แต่จำกัดผู้เข้าเรียนไม่เกิน ๓๐ คน

? #มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

? ตั้งแต่ ๑๕ – ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้ที่มีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (ซึ่งปัจจุบันยังรวมถึงประเทศไทย) ในช่วง ๑๔ วัน ก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ #จะต้องกักตัวเองที่บ้านทันที ๑๔ วัน โดยจะต้อง #โทรศัพท์แจ้งสำนักงานเทศบาล(Kreisverwaltungsbehörde) ประจำเขตปกครองของตนให้ทราบถึงการเดินทางมาถึง #และรายงานอาการเป็นระยะ

สกญ. มิวนิก : ข้อมูล

? ป.ล. อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์สมควรบอกต่อ ทุกท่านสามารถแชร์ข้อมูลได้ตามอัธยาศัยค่ะ ?

ด้วยความยินดียิ่ง Thara e.V. ๒๐๒๐

17.06.20

? อัพเดทความคืบหน้าการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในช่วง covid ๑๙ ของรัฐ Baden- Württemberg ค่ะ?

?#มาตรการการเปิดสถานศึกษา

? อนุญาตให้โรงเรียน
Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, SBBZ เปิดทำการได้ทุกระดับชั้น โดยมีการเรียนการสอนแบบสลับสัปดาห์กัน ยกเว้นชั้นเรียนตอนปลายของโรงเรียนดังกล่าวจะอนุญาตให้มีการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องได้/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) เปิดทำการเรียนการสอนได้ แต่ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบต่อหน้าได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

?#มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตั้งแต่ ๑๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้ที่มีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (#ซึ่งปัจจุบันยังรวมถึงประเทศไทย) ในช่วง ๑๔ วันก่อนเดินทางเข้ารัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ #จะต้องกักตัวเองที่บ้านทันที ๑๔ วัน โดยจะต้องโทรศัพท์ #แจ้งสถานีตำรวจท้องถิ่น(Ortspolizeibehörde) ประจำเขตปกครองของตนให้ทราบถึงการเดินทางมาถึง #และรายงานอาการเป็นระยะ

? หมายเหตุ สำหรับข้อมูลมาตรการอื่น ๆ ยังคงเดิมค่ะ

สกญ. มิวนิก : ข้อมูล

? ป.ล. อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์สมควรบอกต่อ ทุกท่านสามารถแชร์ข้อมูลได้ตามอัธยาศัยค่ะ ?

ด้วยความยินดียิ่ง Thara e.V. ๒๐๒๐

13.06.20

อ่านรายละเอียดข้อมูลกันอีกครั้งนะคะ เพื่อความเข้าใจและมั่นใจว่า... #ผู้ที่ถือ_Schengen_Visa_อยู่ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๖๓ โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะ?

|?? ประกาศ ข้อตัดสินของสภาสูงแห่งรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesrat) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับมาตรการอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยขยายเวลาการผ่อนปรนให้ผู้ถือวีซ่าเชงเกน(Schengen-Visa หรือ วีซ่าเยี่ยมเยียน ระยะสั้น) ที่หมดอายุแล้ว หรือใกล้จะหมดอายุ สามารถพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อไปได้โดย ไม่ต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนัก (ขออยู่ต่อ) กับ Ausländerbehörde (ตม.เยอรมัน) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

#ข้อแนะนำ สำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจ ควรปริ้นเก็บไว้ทั้ง ๒ ภาษานะคะ ที่สำคัญอย่าลืมให้คนที่คุณรักได้อ่านด้วยนะคะ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะ?

รายละเอียดตามเอกสาร Beschluss des Bundesrates และคำแปลสรุปความภาษาไทยค่ะ

สกญ.มิวนิก : ข้อมูล

04.06.20

ทางการเยอรมันได้มีมาตรการการชดเชยต่างๆ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด โดยมีแผนช่วยเหลือดังนี้

?อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึง 31.12.2020
จาก 19% —->>> 16%
จาก 7% ——>>> 5%

?เงินชดเชยค่าใช้จ่ายเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถไปทำงานได้และต้องอยู่บ้านมากขึ้น
เงินชดเชยคนละ 300€ หรือ (NRW 600€)

?ค่าไฟก็จะถูกปรับให้มีค่าเงินชดเชยเท่ากันเป็น
0,65เซ็นต์ //Kwในปี 2021
0,60เซ็นต์ //Kwในปี 2022

?นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่บางสายอาชีพที่โดนผลกระทบ Covid19 ในการฟื้นฟู ด้วยงบประมาณสูงสุด 25พันล้าน ยูโร
(ดูซิว่าวงการร้านอาหารหรือสปาจะอยู่ในกลุ่มนั้นๆไหม)

?ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมจะมีเกณฑ์ให้มีการปรับสูงสุด 40% ยาวไปถึงปี 2021 „Sozialgarantie2021“

?งบประมาณการเพิ่มการติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าและรณรงค์การใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อนและค่าใช้จ่ายระยะยาว

https://www.handelsblatt.com/…/coronahilfen-…/25884468.html…

ที่มาข้อมูล ชนุพร ฟิลลิปเพ่น

Hessen, 07.05.20

รัฐสภารัฐ Hessen ได้มีมติผ่อนปรนมาตรการชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้

#Kontaktverbot
▶️ ห้าม/งดติดต่อ (Kontaktverbot) ซึ่งจะค่อยผ่อนปรนทีละขั้น โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป อนุญาตให้บุคคลจากสองครัวเรือนพบปะกันในพื้นที่สาธารณะได้

#โรงเรียน
➡️ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป เปิดเรียน
- ชั้นประถมปีที่ 4 (4. Klasse)
- ระดับ Sekundarstufe I
- ชั้นปีแรก (Einführungsphase) ของระดับ Sekundarstufe II
- ชั้นเรียน Intensivkurs
- โรงเรียนอาชีวศึกษา และ Integrationsklasse

➡️ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นต้นไป ให้เปิดเรียน
- ขั้นประถมปีที่ 1-3 (1.-3. Klasse)
- ชั้นเรียนเตรียม Vorklasse, Vorlaufkurs และ Intensivkurs ของโรงเรียนประถม
- โรงเรียน Förderschule (โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง) โดยแต่ละระดับให้เปิดสอดคล้องกับระดับของโรงเรียนประถม และ Sekundarstufe

#การดูแลเด็กเล็ก
▶️ เนื่องจากเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 12 เดือนจนถึง 6 ขวบ จะมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการเปิด Kita (สถานดูแลเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) และจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป ครอบครัวสามารถรวมตัวถึง 3 ครอบครัวเพื่อตั้งกลุ่ม Betreuungsgemeinschaft ได้

ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม เป็นต้นไป จะขยายการดูแลแบบฉุกเฉินให้กับเด็กเล็กที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นต้นไป เปิด Kita ให้กับเด็กทุกคนแบบจำกัดการให้บริการ

#มหาวิทยาลัย
▶️ อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยบริหารจัดการการเปิดเอง

#ร้านค้าและบริการ
▶️ อนุญาตให้ร้านค้าทุกร้านเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดพื้นที่ แต่ยังจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 20 ตารางเมตร

▶️ กิจการที่ต้องสัมผัสตัว เช่น ร้านเสริมสวย Kosmetik และ ร้านนวด ได้อนุญาตให้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม แล้ว

#กลุ่มร้านอาหารและการท่องเที่ยว
▶️ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม และ Campingplatz อนุญาตให้เปิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป
- โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและเว้นระยะห่าง และจำกัดลูกค้า 1 คนต่อพื้นที่ร้าน 5 ตารางเมตร ยกเว้นเป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันหรือสองครอบครัวที่มาด้วยกัน
- ไม่กำหนดให้ต้องใส่หน้ากากในร้านอาหาร นอกจากพนักงานบริการและพนักงานในครัวต้องใส่หน้ากาก
- อนุญาตให้โรงแรมและสถานที่พักเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้

#กีฬาและการใช้เวลาว่าง
▶️ อนุญาตให้เล่นกีฬาทุกชนิดทั้งกลางแจ้งและในโรงเล่นกีฬาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยต้องเว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสตัว และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

▶️ อนุญาตให้เปิด Fitnessstudio ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

#โรงละคร พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ
▶️ อนุญาตให้โรงละคร โรงโอเปร่า โรงแสดงคอนเสิร์ต และสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการ สำหรับกิจกรรมและการแสดงคอนเสิร์ตที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างจริงจังไม่อนุญาตให้จัด

▶️ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมไม่เกิน 100 คนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นอกเหนือจากนี้ สามารถขออนุญาตเป็นกรณีๆ ได้ หากสามารถปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขได้

#การพนัน
▶️ บ่อนคาสิโน ร้านพนัน และ ร้านรับพนัน (Casinos/Spielhallen/Wettbüros) อนุญาตให้เปิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ที่มา: https://www.hessen.de/…/pressemittei…/unser-plan-fuer-hessen

ผู้แปลข่าว : ดร.มุกดา นอลล์

??เขตที่เปิดร้านนวดได้มีเพิ่มเติมดังนี้นะคะ ??

เขต Mecklenburg-Vorpommern 07.05.2020
https://www.ndr.de/…/Corona-Zeitplan-der-Lockerungen-fuer-N…

เขต Baden-Wüttemberg 11.05.2020 https://www.baden-wuerttemberg.de/…/fahrplan-zur-schrittwe…/

เขต RLP 11.05.2020
https://corona.rlp.de/…/infektionsgeschehen-kontrollieren-…/

เขต NRW 30.05.2020
https://www.land.nrw/…/ministerpraesident-armin-laschet-ste…
??อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งกับ Gesundheitamt ในเขตของท่าน??

???อัพเดตข่าวล่าสุด 15.04.2563???

สรุปแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร์เคิล วันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลกลางและรัฐบาลแต่ละรัฐได้เห็นพ้องกัน ดังต่อไปนี้ :-

?จำกัดการติดต่อ: ขยายเวลาจำกัดการติดต่อไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม โดยคงเงื่อนไขเดิมไว้ทุกอย่าง (เช่น สามารถออกไปข้างนอกกับบุคคลอื่นได้ 1 คน หรือ บุคคลที่อยู่ในครัวเรือน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร)

?ให้เริ่มเปิดโรงเรียน: ทีละขั้นตั้งวันที่ 4 พฤษภาคม: ในเบื้องต้นให้เปิดชั้นเรียนที่ต้องสอบไล่และชั้นเรียนที่ต้องสอบรับคุณวุฒิ (เช่น สอบไล่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย) รวมถึงชั้นเรียนประถมปีสุดท้าย และให้ชั้นเรียนดังกล่าวสอบได้ตามปกติ โดยภายในวันที่ 29 เมษายน ศกนี้ สมาพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรัฐได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คิดหาแนวทางและมาตรการในการเปิดโรงเรียนโดยรวมในลำดับต่อไป

?เปิดร้านค้า: ร้านค้าที่มีพื้นที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร บริษัทขายรถ ร้านขายจักรยาน ร้านหนังสือ อนุญาตให้เปิดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและมาตรการป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดและแนะนำ ร้านเสริมสวยควรเตรียมตัวเปิดบริการในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กล่าวข้างต้นและใช้ชุดป้องกันส่วนตัว

?การรวมตัวกันในโบสถ์ มัสยิด โบสถ์ศาสนายิว และสถานที่ทางสถานศาสนาอื่นๆ

การฉลองและกิจกรรมทางศาสนายังคงห้ามต่อไป แนะนำให้ประชาชนยังคงงดเดินทางส่วนตัวและงดเยี่ยมเยือนต่อไป

?ห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

?เพิ่มเติมจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทย: ขยายเวลาปิดชายแดนทางบกฝรั่งเศส ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเดนมาร์ก (ทางบกและทางน้ำ) และ ปิดชายแดนทางอากาศอิตาลีและสเปน ไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม

นายกรัฐมนตรีและแต่ละรัฐจะประชุมกันทุก 14 วัน ประชุมครั้งต่อไปคือวันที่ 30 เมษายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการในลำดับต่อไป โดยจะพิจารณาการพัฒนาของการแพร่ระบาดประกอบ

ที่มา: ดร.มุกดา นอลล์

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021