บอกข่าวเล่าต่อ Thara e.V. 2020

? บอกข่าว เล่าต่อ Thara e.V.2020: 29.12.20

#ตอบข้อสงสัย ? ชาวต่างชาติที่ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว หากเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องกักตัว ๑๔ วันหรือไม่ ?

?วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางด้านเพจกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ได้ตอบคำถามเรื่อง กรณีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย และได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ต้องกักตัว ๑๔ วันหรือไม่ ?

นพ.โอภาส ได้กล่าวว่า เนื่องจากวัคซีนเป็นวัคซีนโควิดชนิดใหม่ องค์การด้านสุขภาพทั่วโลก โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีข้อตกลงกันว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การฉีดวัคซีนเป็นการอนุญาตของแต่ละประเทศเป็นหลัก ในระดับสากลคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังไม่สามารถเอามาเป็นข้อกำหนดว่าจะต้องกักตัวหรือไม่ หรือจะเดินทางไปมาได้อย่างอิสระหรือไม่ คำถามนี้ในอนาคตจะมีคำตอบที่ชัดเจน แต่เนื่องจากวัคซีนนี้เพิ่งเริ่มฉีดไปไม่มาก ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน #โดยทั่วไปคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะมาจากต่างประเทศ_ยังคงต้องดำเนินการกักตัวเหมือนเดิมครับ ?

ขอบคุณ : กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.komchadluek.net/news/regional/453596?adz=

? บอกข่าว เล่าต่อ Thara e.V 2020: 29.06.20

? ประกาศ ๑ กรกฎาคมนี้ กพท. ปลดล็อค ๑๑ กลุ่มผู้โดยสารให้สามารถบินเข้าไทยตามเงื่อนไขได้บางส่วน?
(?ใจความสำคัญที่ข้อ ๒ ค่ะ ?)

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยบางส่วน

?ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด –๑๙ นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีความรุนแรงในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความสามารถในการ จัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรคและเพื่อการ ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๘ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

?ข้อ ๑ อากาศยานดังต่อไปนี้สามารถทำการบินผ่าน บินเข้าออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลง ในท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศได้ เมื่อได้รับการอนุญาตการบินจากสานักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย
(๑) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(๒) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจาก
เครื่อง
(๔) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทาง การแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด –๑๙ (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(๕) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับ ภูมิลำเนา (Repatriation)
(๖) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

?ข้อ ๒ อากาศยานขนส่งคนโดยสารที่จะทำการบินผ่าน บินเข้าออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้น ลงในท่าอากาศยานในราชอาณาจักรที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศ จะได้รับอนุญาตการบินจากสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเฉพาะเมื่อผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็นบุคคล ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนด เงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
(๓) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย
(๔) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๕) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(๖) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(๗) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา ตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว
(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด –๑๙
(๑๐) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลง พิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

?ข้อ ๓ อากาศยาน และผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๒ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อการป้องกันโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและการจัดสถานที่ไว้กักกัน (quarantine)

? ทั้งนี้ ตั้งแต่วันทื่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป

ฐานเศรษฐกิจ : ข้อมูล
https://www.thansettakij.com/content/440201?as=

? บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V.2020: 20.06.20

ข่าวดีต่อ? Robert-Koch-Institut ลบประเทศไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง covid ๑๙

สถาบัน Robert Koch Institut (RKI)ได้ลบชื่อประเทศไทยออกจากรายการของพื้นที่เสี่ยง covid ๑๙ (SARSCoV2) ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวเมื่อมีการเดินทางมาจากประเทศ|?? เข้าสู่ประเทศเยอรมนี |?? ...

? แต่ก็ยังมีข่าวรายงานว่า... กระทรวงการต่างประเทศ (Auswärtiges Amt) ยังคงลิสต์ประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่ได้รับคำเตือนการเดินทาง Reisewarnung จนถึง ๓๑ สิงหาคม... นั่นหมายความว่า คนที่เดินทางจากประเทศไทยเข้าเยอรมัน (อาจ)ไม่ต้องกักตัวก็จริง.. แต่คนที่เดินทางไปไทย แล้วไปป่วยที่ไทย.. จะไม่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากผู้ให้ประกันฯ ...

?สรุป.. จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีน้า??

?Gute Nachrichten: Thailand?? wurde von der RKI-Liste der #SARSCoV2 Risikogebiete gestrichen. Damit ist bei Einreisen aus Thailand nach Deutschland?? keine Quarantäne mehr erforderlich. Hoffentlich folgen bald weitere Erleichterungen.

?บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V. 2020: 18.06.20

?ภายในระยะเวลาเพียง ๓ วัน Corona -Warn-App..? ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีการโหลดไปใช้งานแล้วเกือบหกล้านห้าแสนครั้ง..?

Die Corona-Warn-App des Bundes ist bereits knapp 6,5 Millionen Mal heruntergeladen worden.

สำหรับผู้ที่สนใจ ดูข้อมูเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ?

www.zeit.de/gesellschaft/2020-06/virusbekaempfung-corona-app-download?fbclid=IwAR1aQYvKtP0VjRk1wYAmHCMYgeZu6HKRbdWtYW4KUsCQFvsppkC-lgSK7UM 

? บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V. 2020: 18.06.20

ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่...#การคาดการณ์ แต่มันก็คงอีกไม่นานที่จะเป็นจริง ?

? การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #คาดเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการช่วง ก.ย.๖๓ โดยจะให้บริการภายใต้มาตรการยุคนิวนอร์มอล ระบุถึงแม้ไทยเปิดน่านฟ้าก็ยังมีปัจจัยเรื่องจำนวนผู้โดยสาร และมาตรการของประเทศปลายทาง

?‍✈️นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินของไทยและต่างประเทศที่ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ, และผู้ที่เกี่ยวข้องว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินอากาศใหม่ ที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ IATA ได้กำหนดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้สายการบินและผู้ประกอบการสนามบินได้รับทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน หากรัฐบาล หรือ ศบค. มีการผ่อนปรนให้เดินทางระหว่างประเทศได้ และ กพท. ประกาศเปิดน่านฟ้าให้ทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศได้ เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
" ขณะนี้ ยังไม่มีสายการบินใดแสดงความจำนงที่จะให้บริการการบินเส้นทางบินระหว่างประเทศ แม้ว่าประกาศ กพท.เดิมจะประกาศปิดน่านฟ้าสิ้นสุดใน ๓๐ มิ.ย.นี้ เนื่องจากสายการบินยังกังวลประเด็นของผู้ที่เดินทางจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุข และ ศบค.ยังคงห้ามการเดินทางเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม #คาดว่าการบินในเส้นทางระหว่างประเทศจะเริ่มกลับมาได้ในช่วงเดือนกันยายน ๖๓ นี้ แต่ยังไม่เป็นปกติ ๑๐๐% จะเป็นลักษณะการทยอยเปิดบริการ "
? สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินอากาศใหม่ ที่ได้ชี้แจงสายการบิน และผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ข้อกำหนดในการยกเลิกการเว้นที่นั่งภายในเครื่องบิน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องบินให้เหมาะสม ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง ห้ามเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มในเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๒ ชั่วโมง และการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องบินจะต้องมีการปิดผนึกแพ็กเกจ

? นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดในการกันพื้นที่นั่งแยกไว้ เพื่อรองรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยออกจากผู้โดยสารปกติ โดยสายการบินจะต้องประเมินความเสี่ยงของเส้นทางที่จะไป หากเดินทางไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ถือว่าความเสี่ยงต่ำ จะกันพื้นที่ไว้หรือไม่ก็ได้ ส่วนการเปิดน่านฟ้าให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ ศบค. และรัฐบาล เบื้องต้นมองว่านักธุรกิจมีความเสี่ยงน้อยกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากแต่ละบริษัทจะมีมาตรการคัดกรองและดูแลสุขภาพของผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศอยู่แล้ว และสามารถตรวจสอบได้ ผู้อำนวยการ กพท.กล่าว

? #ย้ำนะคะ เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่า... ผู้โดยสารกลุ่มแรกที่จะผ่อนปรนให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาดูแลธุรกิจ และเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีบริษัทดูแล มีความเสี่ยงอาชีพรายบุคคลมากกว่า ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวยังคงห้ามเดินทางเข้าประเทศ !

คงเป็นการคาดการณ์ที่ดีต่อ ? ใครบางคน?

? ป.ล. อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์สมควรบอกต่อ ทุกท่านสามารถแชร์ข้อมูลได้ตามอัธยาศัยค่ะ ?

ด้วยความยินดียิ่ง Thara e.V. ๒๐๒๐

ไทยรัฐออนไลน์ : ข้อมูล

? บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V. 2020: 14.06.20

?สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะทุกคนเราติดตามข่าวการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในช่วง covid ๑๙ ของเยอรมันกันมามากแล้ว ?

|?? ในวันนี้ขอนำเสนอ การผ่อนปรนมาตรการของไทย ในช่วง covid ๑๙ กันบ้างนะคะ (เรื่องควรรู้ที่บ้านเมืองเราค่ะ??)

|?? #ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่๔ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๑๐)

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (พ.ร.ก. ฉบับที่ ๑๐)

#โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) #เป็นช่วงที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.#ยกเลิกการออกนอกเคหสถาน
ข้อ ๒.#การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ข้อ ๓.#การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
(๑)#กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
(๒)#กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ข้อ ๔.#การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
ข้อ ๕.#การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ
ข้อ ๖.#ในกรณีมีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชุมพร : ข้อมูล

|?? ป.ล. อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์สมควรบอกต่อ ทุกท่านสามารถแชร์ข้อมูลได้ตามอัธยาศัยค่ะ ?

ด้วยความยินดียิ่ง Thara e.V. ๒๐๒๐

บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V 2020: 05.06.20

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

?‍⚕️?‍⚕️สำนักงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยในเยอรมนี ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland) เปิดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ด้านสุขภาพและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไป #โดยให้คำปรึกษา_4_ภาษา ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษารัสเซีย และภาษาอาหรับ

?‍? สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0800 011 77 22 (ภาษาเยอรมัน) หรือที่เว็บไซต์? https://www.patientenberatung.de/de/beratungsangebot/beratungswege/beratungstelefon

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต : ข้อมูล

บอกข่าว เล่าต่อค่ะ Thara e.V. 2020: 02.06.20

?#PASSPORT_ผู้เยาว์

?การเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พาสปอร์ตผู้เยาว์ (#เด็กที่มีอายุไม่ครบ_๒๐_ปีบริบูรณ์) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Passport สำหรับผู้เยาว์ในวันนัดหมายดังต่อไปนี้?

?๑. ใบคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑ แผ่น #กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
?๒. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด (รวมหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและหน้าวีซ่าปัจจุบัน)
?๓. สำเนาสูติบัตรไทย ๑ ชุด
?๔. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ๑ ชุด (ลูกพ่อแม่ไทย และ ลูกครึ่งที่เกิดในต่างประเทศต้องมีทะเบียนบ้านไทย)
?๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ๑ ชุด (หากมี)
?๖. สำเนาใบแสดงสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค.๑๔) หรือบันทึกการหย่าที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร จำนวน ๑ ชุด
?๗. สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) ของบิดา มารดา ๑ ชุด
?๘. สำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ
?๙. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา มารดา(กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่ต้องแนบทะเบียนสมรสด้วย)
??/??๑๐. บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมาลงนามในสัญญายินยอมของคำร้องหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
?๑๑.ซองเขียนที่อยู่ถึงตัวท่านเองและติดแสตมป์ ๔.๐๕ ยูโร เพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับคืนให้ท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ ๕
?๑๒.ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือ ถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย หรือ ใบแจ้งความหนังสือเดินทางถูกขโมยเพิ่มเติม พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และกรอก " บันทึกสอบสวนประกอบคำร้องหนังสือเดินทางหาย " ๑ ชุด
?๑๓.เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

?#หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของหน่วยงานราชการเยอรมัน ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้...?
?#ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ ระบุชื่อผู้ปกครองหรือหน่วยงานนั้นๆ แปลเป็นภาษาไทย โดยคำแปลต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย มาก่อน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้นๆ ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่มีอายุใช้งานอยู่ และยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำร้อง ๑ ชุด
?#หากมีหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เยอรมันเป็นผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย ต้องแปลหนังสือแต่งตั้งเป็นภาษาไทย และคำแปลต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย มาก่อน
ผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย
??‍♀️?‍♂️ #เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเยอรมัน ต้องมาลงนามในคำร้องในวันที่มายื่นขอหนังสือเดินทางด้วย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก : ข้อมูล

บอกข่าว เล่าต่อ Thara e.V. 2020: 31.05.20

? ???#สิ่งนี้เจ้าของร้านอาหารในรัฐBayernควรทราบค่ะ

#แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในรัฐไบเอิร์น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

ด้วยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขและการพยาบาลแห่งรัฐไบเอิร์น ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในรัฐไบเอิร์นในช่วงที่เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังรายละเอียดปรากฏตามลิงค์ https://www.stmwi.bayern.de/…/publikat…/publikation-detail/…

|?? สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ดำเนินการแปลเอกสารแนวปฏิบัติฯ เป็นภาษาไทย (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ?

ดาวโหลดไฟล์ PDF: แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในรัฐไบเอิร์น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก : ข้อมูล

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021