Thara Talks 6

THARA Talks Vol. 6

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานอันดับแรกและมีความสำคัญอย่างยิ่งของสังคม เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันทั้งหลาย ครอบครัวช่วยหล่อหลอมและสร้างคุณภาพชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นอันดับต่อไป

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ดีระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและความตึงเครียดทั่วโลก ส่งผล กระทบไม่ว่าทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจของสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบต่างๆ

สมาคมธาราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรม Thara Talks ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง

"การบริหารจัดการอารมณ์ และการสื่อสารกับคนในครอบครัว"

โดยวิทยากรผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์ คุณวันวิสา ช่างเหล็ก นักจิตบำบัดและผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว The Hero Homemade
ให้เกียรติมาพูดคุย นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการอารมณ์ วิธีการสื่อสารภายในครอบครัวที่เหมาะสมให้ทุกๆ ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมฟังออนไลน์ทาง Zoom

 

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021