งานสัมนา Teamkommunikation: Training für das perfekte Team und Persönliche Entwicklung

ณ นครมิวนิค วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

องค์กรอาสาสมัครเช่นสมาคมธารา จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ถ้าทีมงานทุกคนได้เรียนรู้ว่า “การสื่อสารที่ดี” เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กร จะทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย

หลายสมาคมหรือองค์กรอาสาสมัคร ผ่านกระบวนการก่อตั้ง ปฏิบัติงานและประเมินผลในการทำงานมาแต่ละปี หากทีมงานมีการสื่อสารที่ไม่ดี ก็ทำให้เกิดความขัดแย้ง และสลายองค์กรได้

ในสองวันนี้ ทีมงานของเราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราจะเป็นผู้สื่อสารที่ดี เราควรรู้ว่าเราจะสื่ออะไร เข้าใจความต้องการของตนเอง เลือกใช้วิธีสื่อสารที่ดี และควรเข้าใจผู้อื่น ว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน การสื่อสารกับผู้อื่น ย่อมไม่ราบรื่นทุกครั้งไป การทะเลาะเบาะแว้ง หรือคิดต่างมักเกิดจาก

มีความเชื่อไม่เหมือนกัน
มีค่านิยมที่ยึดถือแตกต่างกัน
มีประสบการณ์ในอดีตไม่เหมือนกัน
ยึดถือกฎ-มาตรฐานต่างกัน

ถ้าเราอยากมีการสื่อสารที่ดีและสร้างสรรค์ เราจะต้องฝึกความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และฝึกสร้างทัศนคติเชิงบวกควบคู่กันจึงจะทำให้เป้าหมายของการสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จ เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
เราเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่ต่างสละเวลามาจากทั่วทุกทิศของประเทศเยอรมนี แม้จะไม่ได้งบสนับสนุนก็ยังมาค่ะ
ขอขอบคุณสมาคม ไทยอาสา ที่อนุเคราะห์สถานที่
และที่จะลืมไม่ได้คือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิคที่อนุเคราะห์งบเพื่อจัดกิจกรรมนี้

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021