โครงการอบรมพัฒนาและบริหารทีมงานในองค์กร (Mut/Maß/Teamgeist/Komunikation)

วันที่ 16-18 มีนาคม 2018 ที่ A&O Hotel Nürnberg

การพัฒนาทีมงาน มีองค์ประกอบคือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแบ่งงานกัน ค้นหาและรวบรวมแนวคิดและหลักการ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ลงมือปฏิบัติและติดตามผล

ทฤษฎี Canvas : เป็นทฤษฎีทีใช้ในด้านการทำธุรกิจแต่นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรได้ มีสามองค์ประกอบคือ

1. ทีมให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

2. ผู้ขอความช่วยเหลือ ต้องระบุความต้องการได้ชัดเจนถูกต้อง

3.ลักษณะของการช่วยเหลือมี 3 แบบ คุณช่วยเหลือคนแบบไหน

Sympatie การมีความรู้สึกร่วมและลงมือช่วยทันที โดยที่ไม่พิจารณาก่อน      
 Mitgefühl  การมีความรู้สึกร่วมโดยขากกระบวนการช่วยเหลือ            

Empathie ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือการมีความรู้สึกร่วมแต่รู้จักวิเคราะห์ช่วยแก้ไขปัญหาโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อน

กิจกรรมแรกเราได้เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเพื่อนร่วมทีมและของตนเอง ได้เรียนรู้ขอบเขตของการช่วยเหลือและเน้นว่าการจะให้การช่วยเหลือใครต้องรอให้ผู้ที่เดือดร้อนขอความช่วยเหลือก่อนเสมอ ไม่ควรก้าวเข้าไปช่วยหากไม่มีความต้องการ คือ ไม่วิ่งไปหาปัญหา  

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน คือรู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนร่วมทีม รู้จักองค์กร ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองและสร้างความสัมพันธ์กับทีมและองค์กรขึ้น เกิดการทำงานอย่างมีความสุขภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ

การเข้าใจเพื่อนร่วมทีม ต้องพิจาณาถึง ค่านิยม การรับรู้ ทัศนคติ และบุคคลิกภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน

บุคลิกภาพที่ดี เช่น การรู้จักควบคุมอารมณ์  ให้ข้อมูลแก่ทีม รู้จักให้กำลังใจ ชื่นชมและขอบคุณเพื่อนร่วมทีม ไม่บ่น ไม่นินทา ไม่โกรธ จริงใจ ไม่ซัดทอดความผิด ไม่ก้าวก่าย เป็นผู้ฟังที่ดี ร่วมมือและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ไม่ทำตัวเหนือกว่า ใจกว้าง เป็นต้น

ทักษะในการสื่อสาร มีดังนี้ คิดก่อนพูด ตั้งใจฟัง ตั้งคำถาม ใช้โทนเสียงและภาษากายที่เหมาะกับสถานการณ์ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย รับฟังข้อโต้แย้งและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่

 

 

 

 

 
รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021