Für den guten Zweck: Willkommen bei THARA e.V. aus !

เรื่อง การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี วันที่ 6 กันยายน 2020 เวลา 11:00 น.


เรียนสมาชิกธารา ที่เคารพทุกท่าน


เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าที่ยังคงระบาดอยู่ขณะนี้ ทำให้ทางสมาคมไม่สามารถจัดการประชุมสมาชิก
สามัญที่เมืองไฟรบวร์กตามที่วางแผนไว้ได้ ทางคณะกรรมการและทีมงานมีมติ ที่จะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ ออนไลน์ เฟสบุค และผ่าน ระบบ Zoom ขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2563 โดยกฎหมายอนุโลมในภาวะการแพร่ ระบาดรุนแรงของโรคโควิด 19 (§5, Absatz 2. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht ) ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา วิธีดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งนี้ ต่างจากการประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นการเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสและยังทำให้สมาคมของเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้


นอกจากนี้ วาระของประธานและคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง การประชุมใหญ่ครั้งนี้ จึงมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้ามาบริหารสมาคมฯ สมาชิกสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามขั้นตอนที่แนบมากับจดหมายนี้ พร้องส่งใบคะแนนกลับมายังคณะกรรมการเลือกตั้งตามเอกสารที่แนบมาให้
หัวข้อการประชุม
หัวข้อที่ 1 กล่าวเปิดการประชุมและตรวจสอบความพร้อมขององค์ประชุม
หัวข้อที่ 2 การอนุมัติหัวข้อการประชุม
หัวข้อที่ 3 รายงานกิจกรรมปี 2019/2020
หัวข้อที่ 4 รายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมปี 2019/2020
หัวข้อที่ 5 รายงานสถานภาพทางการเงิน ของสมาคมปี 2020 ถึงปัจจุบัน
หัวข้อที่ 6 นับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง
หัวข้อที่ 7 อื่นๆ
7.1 เลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
7.2 กิจกรรม 2020, สมาชิกทุกท่านสามารถนำเสนอมาล่วงหน้าได้
7.3 เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีและงานฉลอง ธารา 30 ปี


หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม กรุณาแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลสมาคม หรือช่องทางอื่นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2020


ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมระบบทางไกล
ออนไลน์กันอย่างมากหลาย


ขอแสดงความนับถือ


ทีมงานบริหารสมาคม
10. August 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einladung zur virtuellen Jahreshauptversammlung am 06. 09. 2020


Liebe Freundinnen und Freunde,

werte Mitglieder von Thara e.V.,


wir laden hiermit zu unserer Jahreshauptversammlung am Sonntag 06.09. 2020 ab 11:00 Uhr ein.
Da es uns die aktuelle Corona-Situation leider nicht erlaubt, unsere Versammlung dieses Jahr wie
geplant in Freiburg abzuhalten, hat der Vorstand am 03.07. 2020 beschlossen, die
Jahreshauptversammlung am sechsten September mittels Konferenzschaltung und elektronischer
Medien online abzuhalten. Grundlage für diese Entscheidung ist das am 27. März diesen Jahres
erlassene Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht, hierbei gilt §5, Absatz 2.


Dies erlaubt es, Mitgliederrechte auszuüben sowie Abstimmungen und Beschlüsse fassen zu können,
ohne dass die Mitglieder am Versammlungsort anwesend sind. Auch wenn diese Vorgehensweise
etwas ungewohnt ist, hilft sie, das Ansteckungsrisiko zu minimieren, unseren Verein aber weiterhin
handlungsfähig zu halten.


Diese virtuelle Mitgliederversammlung wird über das Internet sowohl über Facebook als auch über
die Konferenzsoftware Zoom erreichbar sein. Im Vorfeld wollen wir auch schriftlich den neuen
Vorstand des Vereins wählen. Zur Abstimmung bitten wir, den beigelegten Wahlzettel gemäß der
beigefügten Anleitung auszufüllen und uns zuzusenden.
Tagesordnung Versammlung 06.09. 2020
Top 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung
Top 3 Rückblick 2019/2020
Top 4 Kassenbericht 2019/2020 / Entlastung Vorstand
Top 5 Finanzstatus für 2020
Top 6 Verkündung Ergebnis Vorstandswahl
Top 7 Verschiedenes
7.1 Wahl des Kassenprüfers
7.2 Bekanntgabe Termine 2020, für Anregungen wäre der Vorstand sehr verbunden
7.3 Planung für 30 Jahre Jubiläum Thara e.V.


Wir hoffen auf rege Teilnahme bei der schriftlichen Wahl und darauf, möglichst viele Mitglieder bei
unserer virtuellen Mitgliederversammlung am 06.09 begrüßen zu können.
Wir bitten zu bei beachten, dass Anmeldungen und Ergänzungen zur Tagesordnung bis spätestens am 31. August 2020 schriftlich oder bei info@tharaverein.de eingegangen sein müssen.


Mit freundlichen Grüßen,


THARA Vorstand
10. August 2020

Unser gemeinnütziger Verein aus hat sich zum Ziel gesetzt zu helfen.

 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie viel Sie bewegen könnten, wenn Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben würden?

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über uns. Und vielleicht möchten Sie ja etwas zu unserem Verein beitragen.

Sie würden gerne mehr zu uns und unseren Projekten erfahren? Wenn Ihnen gefällt, was wir tun, und Sie uns gerne unterstützen möchten, dann informieren Sie sich einfach über uns!

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021