เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมธาราได้รับเชิญจาก Dachverband DaMigra เพื่อเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัตการร่วมกับ Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) เรื่องอิทธิพล ของวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีต่อสุขภาพของผู้หญิง

โดยคุณสุชาดา ไบเยอร์ และคุณสุภัตรา โบรเมิร์ต ได้เป็นตัวแทนของสมาคมธาราเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

เนื้อหาจากการอบรมโดยสรุปมีดังนี้
ประธานสมาคม AKF Dr.Dagmar Hertle ได้กล่าวถึงปัญหาความไม่เข้าใจและความแตกต่างทางแนวความคิดของชาวต่างชาติ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศเยอรมัน ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการทำงานด้านการดูแลสุขภาพ งานประชุมวิชาการครั้งนี้จึงพยายามนำเสนอมุมมองหลากหลายที่เชื่อมโยงกับ ปัญหา เช่น ความเข้าใจของบุคลากร สิ่งแวดล้อมทางสังคม บทบาทของรัฐหรือการเมือง ศาสนา และเป้าหมายของนักลงทุนทางด้านธุรกิจสุขภาพ

Prof.Dr. Cornelia Klinger นักปรัชญาได้บรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Intersektionalität ซึ่งมีปัจจัยใหญ่หกด้านที่ก่อให้เกิดความคิดที่แตกต่าง คือ ถิ่นกำเนิด เพศ อายุ ขีดกำจัดทางร่างกาย แนวคิดเรื่อง Sexuell Orientierung และศาสนาความเชื่อ
คุณ Corinna Gekeler ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัย เกี่ยวกับสถิติการฟ้องร้องในด้านกฎหมายแรงงานระหว่างลูกจ้างและนายจ้างที่ เป็นสถาบันคริสตศาสนาซึ่งมีกฎหมายจ้างงานเป็นของตัวเอง
ส่วนของการทำเวิร์คช็อปตัวแทนของธาราได้เข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Migrantinnenselbstorganisationen-Ihre Bedeutung in der Gesundheitsversorgung ซึ่งนำโดยคุณ Kook-Num Cho-Ruwwe ประธานของสมาคม DaMigra
เป็นลักษณะการนำเสนอผลสอบถาม เรื่องปัญหาการทำงานด้านสุขภาพ จากสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาคมช่วยเหลือคนต่างชาติ ประกอบกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในองค์กร เสนอแนวทางแก้ไข
คุณ Kook-Num ได้กล่าวขอบคุณการเข้าร่วมอบรมและการนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ของสมาคม ธารา ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021